Español

 

Normes d’us d’entelèkia.cat

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB:

Aquest apartat inclou informació relativa a les condicions generals daccés i ús del lloc web entelekia.cat. que han de ser conegudes per l’usuari, als efectes previstos a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Dades del titular:

Titular: Entelekia.

Domicili social: Avinguda de la Catedral 6 – 08002 BARCELONA

Contacte: entelekia-shop.com/contactar

CONDICIONS D’ACCÉS:

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa que coneixen i accepten els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús que conté.

L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones, basada en la utilització per l’Usuari del Servei.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents condicions generals de navegació, haurà d’abandonar el lloc web i no hi podrà accedir ni disposar dels serveis que ofereix.

L’usuari garanteix la veracitat i l’autenticitat de la informació comunicada per a la petició  o comunicació de suggeriments/queixes/reclamacions/contacte/sol·licitud de serveis i s’obliga, així mateix, a mantenir aquesta informació actualitzada.

ENTELEKIA.CAT pot modificar, en qualsevol moment que ho consideri oportú, la configuració d’aquest lloc web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, o impedir-ne l’accés

CONDICIONS D’US

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web heitu.cat de conformitat amb la llei i el present Avís Legal-

L’Usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels Serveis , els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic (hacking) de entelekia.cat, d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware i software). A títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

1- sigui contrari o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment oa la resta de legislació.

2- sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.

3- constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial o de qualsevol forma constitueixi competència deslleial.

4- incorporeu virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de entelekia.cat de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics

5- provoqui dificultats en el funcionament normal del servei.

6- inciti, indueixi o promogui actuacions delictives, denigratòries, infamants, violentes o contràries a la llei, a la moral, als bons costums oa l’ordre públic.

7- inciti, indueixi o promogui actuacions o actituds discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

8- posi a disposició, incorpori o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius o contràries a la llei, a la moral, als bons costums oa l’ordre públic.

9- es trobe protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar

10- violi els drets empresarials de tercers

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITATS:

ENTELEKIA.CAT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei, ni la seva utilitat per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i qualitat.

ENTELEKIA.CAT no garanteix la responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat, de continuïtat o de qualitat del funcionament del servei.

ENTELELIA.CAT no té responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

ENTELEKIA.CAT no té responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que els Usuaris poguessin causar en la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts i, en particular, encara que no exclusivament, pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

* l’incompliment de la llei, moral o bons costums generalment acceptats o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts

* la infracció dels drets de propietat industrial o intel·lectual, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

* la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts

* manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinença i/o actualitat dels continguts.

* la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del servei.

* l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través d’o amb motiu de l’accés als continguts.

* els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o altrament transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través dels serveis.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els elements que integren el disseny gràfic de la web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, i, en general, tots els continguts i informació a què l’Usuari pugui accedir a través de heitu.cat estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual, patents, marques o copyright d’Entelekia o de tercers titulars dels mateixos. Queda expressament prohibida per a l’Usuari l’alteració, la modificació, l’explotació, la reproducció, la distribució o la comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat.

LEGISLACIÓ APLICABLE:

Aquest Avís Legal es regeix per les lleis espanyoles vigents a cada àmbit d’aquest Avís Legal.

Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, per dirimir qualsevol controvèrsia derivada de l’accés i ús d’aquest lloc web, els seus continguts i/o serveis, així com de la interpretació i compliment de les presents condicions generals i de qualsevol altre text de caràcter contractual contingut en aquesta web.

Podeu veure tot allò relatiu a les cookies que emmagatzema aquesta Web en el següent enllaç: Política de Cookies